english version english version

PCAIR Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA

Przedmiotem działalności PCAiR Sp. z o.o. jest:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych,
  • obsługa kadrowo-płacowa dla kadry kierowniczej i pracowników,
  • organizacja i prowadzenie rachunkowości,
  • doradztwo finansowo - księgowe,
  • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych,
  • konsultacje w zakresie podatków oraz metod finansowania działalności gospodarczej,
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,


Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o 2 biura oraz Spółkę zależną w Gdańsku.

Działalność PCAiR Sp. z o.o. oraz stowarzyszonej spółki opiera się na ok. 50 pracownikach stałych oraz blisko 40 współpracownikach zatrudnianych do realizacji konkretnych zadań.
Z firmą naszą współpracuje grono biegłych rewidentów oraz specjalistów z praktyczną znajomością rozwiązywania problemów z zakresu ekonomiki, finansów i rachunkowości.


Można wyodrębnić 3 podstawowe obszary działania Spółki:

1. Działalność audytorska.

Opiera się na ok. 15 biegłych rewidentach w sposób trwały związany z działalnością naszej Spółki. Niezależnie od tego w wielu rejonach Polski posiadamy współpracowników zatrudnianych do realizacji konkretnych zadań. Spółka posiada również doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek giełdowych, uczestniczyliśmy w opracowywaniu części finansowej (rozdziały VII i VIII) prospektów emisyjnych. Badania sprawozdań finansowych przeprowadzają osoby z tytułami biegłych rewidentów, udział asystentów i aplikantów ma charakter uzupełniający. Biegli w trakcie badań wykorzystują opracowaną w Spółce metodologię i korzystają z wzorcowych materiałów roboczych.
Nasi klienci przed rozpoczęciem badania otrzymują jego szczegółowy zakres tematyczny z wyszczególnieniem metod badania poszczególnych obszarów. Nie przewidujemy konieczności przygotowywania dodatkowych szczegółowych specyfikacji, zestawień itp. poza takimi, których obowiązek sporządzania wynika z ustawy o rachunkowości i sprawdzonej praktyki.


2. Prowadzenie rachunkowości.

PCAiR Sp. z o.o. w sposób skuteczny łączy działalność kontrolną (audytorską) z bezpośrednim prowadzeniem rachunkowości. Naszymi klientami są firmy produkcyjne, handlowe i usługowe o różnych w tym bardzo specyficznych rodzajach działalności. Istotną pozycję zajmują firmy działające na rynku finansowym (w większości z grupy kapitałowej BRE BANKU S.A.), w tym m.in. pięć Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Nadzór nad prowadzeniem ksiąg handlowych sprawują biegli rewidenci, co dodatkowo umożliwia im codzienny kontakt z praktyką w zakresie rachunkowości.


3. Wyliczanie wynagrodzeń.

Specyfiką i specjalizacją PCAiR Sp. z o.o. stają się - obok usług typowych dla działalności firm audytorskich - usługi w zakresie wyliczania wynagrodzeń i przekazywania ich na osobiste konta bankowe pracowników. Klientami w tym zakresie są lub były firmy różnej wielkości, w tym również duże i renomowane jak np. Centertel S.A. czy Huta Szkła Wyszków S.A. o znacznym zatrudnieniu. Częstą praktyką jest również powierzanie wyliczania wynagrodzeń wybranej grupy pracowników (najczęściej kadry zarządzającej). Istotnym argumentem dla zlecania prowadzenia problematyki płacowej na zewnątrz jest zapewnienie bezwzględnej poufności wszelkich informacji dotyczących wynagrodzeń.
O firmie |  Oferta |  Realizacje |  Cennik |  Kontakt

Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.
PCAIR Sp. z o.o. © 2007 | Cares - web design